Ulaganje u znanost i inovacije (1a1.4)

Cilj ovog otvorenog poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačkorazvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj je povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za obnavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva.

Prihvatljive aktivnosti su:

– aktivnosti vezane uz upravljanje projektom;

– primijenjena istraživanja:

a) industrijsko istraživanje (znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga. To obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te male pilot-linije, ako je to neophodno za industrijsko istraživanje i posebno za provjeru generičke tehnologije);

b) eksperimentalni razvoj (znači stjecanje, kombiniranje, oblikovanje i uporaba postojećih znanstvenih, tehnoloških, poslovnih i ostalih mjerodavnih znanja i vještina u cilju razvoja novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga. To može uključivati i, primjerice, aktivnosti u cilju konceptualnog definiranja, planiranja i dokumentiranja novih proizvoda, procesa ili usluga. Eksperimentalni razvoj može obuhvaćati izrade prototipova, demonstracijske aktivnosti, pilot projekte, ispitivanja i provjere novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga u okruženju koje odražava operativne uvjete iz stvarnog života ako je osnovni cilj ostvarenje daljnjih tehničkih poboljšanja proizvoda, procesa ili usluga koji nisu u bitnome utvrđeni. To može uključivati i razvoj tržišno upotrebljivog prototipa ili pilot-projekta koji je nužno konačni tržišni proizvod, a preskupo ga je proizvesti samo kako bi se upotrebljavao u svrhu demonstracijskih aktivnosti i provjere. Eksperimentalni razvoj ne uključuje rutinske ili periodične izmjene postojećih proizvoda, proizvodnih linija, proizvodnih procesa, usluga i drugih aktivnosti u tijeku, čak i ako te izmjene znače poboljšanja);

– aktivnosti izobrazbe i mobilnosti istraživača, uključujući aktivnosti umrežavanja;

– zapošljavanje mladih istraživača za provedbu aktivnosti projekta;

– diseminacija rezultata IR projekta (publiciranja, simpoziji, prijenosi znanja i tehnologija);

– upravljanje intelektualnim vlasništvom.

Prihvatljivi korisnici su  znanstvene organizacije koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– moraju biti upisane u Upisnik znanstvenih organizacija;

– moraju ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju prema odredbama Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01), „znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja“.

Partneri: znanstvene organizacije

Iznos financijske omotnice je 150.000.000,00 HRK. Iznosi koji se mogu dodijeliti po ovom Pozivu su:
-najniža vrijednost : 1.520.000,00 HRK
-najviša vrijednost: 6.800.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. svibanj 2016. godine.

Za dodatne informacije javite nam se na: info@propak.hr