PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 04 „ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU“

PODMJERE 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, TIP OPERACIJE 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

U nastavku donosimo sažete informacije vezane uz raspisani Pravilnik o provedbi MJERE 04 koji je raspisan 30.9.2015. godine,  a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Više informacija možete pronaći na direktnoj poveznici raspisivanja Pravilnika (Narodne novine: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_106_2077.html) ili možete kontaktirati nas.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Visina tražene potpore po projektu može iznositi 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su:

  • Šumoposjednici
  • Udruženje šumoposjednika/šumovlasnika
  • Trgoačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama
  • Jedinice lokalne samouprave.

Opći prihvatljivi troškova

  • Usluge konzultanata
  • Troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog projekta za izrgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije pumskih prometnica, studiju utjecaja na okoliš
  • Ostala projektna i tenička dokumentacija za pripremu i provedbu projeta

Maksimalni iznos je do 10% ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova)

Prihvatljivi materijalni troškovi:

  1. Ulaganja u izgradnju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture, troška materijala i rada strojeva, troška rada itd.
  2. Ulaganja u rekonstrukciju šumske infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova, troška materijala i rad strojeva, troška rada, itd.
  3. Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu