PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 03 „SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE“

PODMJERE 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvlaitete“ I PODMJERE 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“

IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

U nastavku donosimo sažete informacije vezane uz raspisani Pravilnik o provedbi MJERE 03 koji je raspisan 1. listopada 2015. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Više informacija možete pronaći na direktnoj poveznici raspisivanja Pravilnika (Narodne novine: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_111_2146.html) ili možete kontaktirati nas.

Podmjera 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete

U okviru podmjere javna potpora se dodjeljuje za tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“

Javna potpora odobrava se na period do 5 godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno do 3.000 eura godišnje (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova osim u slučaju kada iznosi 25% od troškova tiskanja etikete ili deklaracije u okviru koje je i znak kvalitete ili ekološki znak ili oznaka da je proizvod u prelaznom periodu.

Prihvatljivi korisnici su:

 • Aktivni poljoprivrednici koji su uključeni u EU ili nacionalni sustav kvalitete ili u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi troškovi:

 1. Troškovi ulaska u sustav kvalitete
 2. Godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvlaitete
 3. Troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela
 4. Troškovi tiskanja znaka kvalitete u svrhu označavanja proizvoda

Za korisnike u sustavu ekološke proizvodnje, prihvatljivi su troškovi tiskanja ekološkog znaka ili oznake da je proizvod u prelaznom periodu.

Podmjera 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“

U okviru podmjere dodjeljuje se javna potpora za tip operacije 3.2.1. „Potpora za troškove informiranja i promoviranja“

Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a intenzitet potpore za informativno-promotivne troškove vezane uz proizvode u sustavima kvalitete i ekološke proizvodnje iznosi 70% prihvatljivih troškova.

Iznos javne potpore po korisniku iznosi najviše 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom najviše 5 uzastopnih godina Programskog razdoblja 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su:

 • Skupina proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete
 • Udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača.

Prihvatljivi troškovi:

 1. Troškovi organiziranja sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
 2. Troškovi sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
 3. Troškovi organizacije radionica, seminara i konferencija
 4. Troškovi sudjelovanja na radionicama, seminarima i konferencijama
 5. Troškovi izrade razvoja i održavanja interaktivne web stranice udruge namijenjene promoviranju zaštićenih i ekoloških proizvoda
 6. Troškovi kupnje oglasnog prostora
 7. Troškovi informativnih i promotivnih aktivnosti putem različitih kanala komunikacije ili prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili HoReCa kanala.