Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”

  • Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
  • Natječaj otvoren: 25.12.2015.
  • Rok za prijavu: 01.02.2016.
  • Tema / Sektor: Poljoprivreda
  • Država: Hrvatska
  • Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Fizičke osobe, Ostalo
  • Financijska alokacija: 13 000 000 €

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj sa svrhom dodjele potpore vlasnicima ribarskih plovila ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”.

Cilj potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti koje se odnose na trajni prestanak ribolovne aktivnosti postižu se isključivo:

  1.  uništavanjem
  2.  prenamjenom
  3.  očuvanjem pomorske baštine

Prihvatljivi prijavitelji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu moraju ispuniti sljedeće uvjete

a) korisnik mora biti vlasnik/vlasnici važeće povlastice;
b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu. U tom smislu podrazumijeva se da je plovilo upisano u hrvatski očevidnik brodica sukladno Pravilniku o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012 i 137/2013), odnosno u Upisnik pomorskih ribarskih brodova sukladno Pomorskom zakoniku (»Narodne novine«, broj 181/2004, 76/2007 i 146/2008);
c) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina;
d) ribarsko plovilo mora biti staro najmanje petnaest godina, osim u slučaju očuvanja pomorske baštine. Starost plovila je cijeli broj koji se računa kao razlika u godinama između godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu te godine kada je plovilo izgrađeno;
e) ribarska plovila u segmentu pridnena povlačna mreža koća i plivarica za malu plavu ribu – srdelaru moraju biti autorizirana za ribolovni alat za koji se traži potpora;
f) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu godišnju ribolovnu aktivnost od najmanje 90 ribolovnih dana tijekom dvije zadnje kalendarske godine prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu;
g) ribarsko plovilo mora biti neopterećeno ili u slučaju opterećenosti, fizička ili pravna osoba prema kojoj postoji opterećenost, mora biti suglasna sa postupkom sukladno natječaju i pripadajućem Pravilniku;
h) korisnik mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju istog;
i) uništavanje, prenamjena ili očuvanje pomorske baštine koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;
j) uništavanje plovila mora biti izvršeno u brodogradilištu/rezalištu koje udovoljava zahtjevima navedenim u Uputama – uvjeti prihvatljivosti za brodogradilišta/rezališta koji se nalazi u Prilogu VI. Pravilnika, i njegov je sastavni dio;
k) kod očuvanja pomorske baštine, plovilo mora zadržati funkciju očuvanja baštine na kopnu;
l) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014.

Raspoloživa sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog natječaja iznose 13.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega 6.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama iz proračuna Europske unije (50%udjela) i 6.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama iz državnog proračuna Republike Hrvatske (50% udjela).

Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA