Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Svrha ovog ograničenog poziva je osigurati učinkovitu i djelotvornu dodjelu i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi studije izvedivosti s analizom troškova i koristi vezano […]

Read More »

Predmet ovoga Natječaja je dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana za razdoblje od 11. prosinca 2015. godine u 00:00 sati do 20. prosinca 2015. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Prihvatljivi korisnici su pravna ili fizička […]

Read More »

Predmet ovoga natječaja je dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za razdoblje od 16. siječnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2016. godine 12:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Prihvatljivi korisnici su pravna ili fizička osoba. […]

Read More »

Prioritet potprograma MEDIA je između ostalog i podupiranje distribucije u kinima transnacionalnim marketingom, brendiranjem, distribucijom i izlaganjem audiovizualnih projekata. Potprogramom MEDIA pruža se potpora za uspostavu sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova putem distribucije u kinima i putem svih drugih platformi, kao i za aktivnosti međunarodne prodaje, a posebno titlovanje, sinkronizaciju i zvučni opis […]

Read More »

U okviru IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., objavljen je poziv za podnošenje projektnih prijedloga pod nazivom „Targeted Call on EUSAIR“. Opći ciljevi poziva odnose se na doprinos postizanju EUSAIR ciljeva u skladu s 4 stupa, koji se podudaraju s najmanje jednim prioritetom Programa IPA jadranske prekogranične suradnje; iskorištavanje rezultata postignutih od prethodno odobrenih projekata […]

Read More »

Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion je putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Programskog područja. Programski dokument (Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. listopada […]

Read More »

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj sa svrhom dodjele potpore vlasnicima ribarskih plovila ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”. Cilj potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti. […]

Read More »

Kroz natječaj moguće je: -Ulaganje u građenje vlastitih skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata za vlastite potrebe od minimalno 70% -Ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva- organskog gnojiva) za vlastite potrebe od minimalno 70% Korisnici: […]

Read More »

Prijave se zaprimaju: od 7. prosinca 2015. godine do 7. lipnja 2016. godine Iznos potpore po projektu iznosi: od 10.000,00 eura do najviše 1.000.000,00 eura Intenzitet potpore po projektu iznosi: 100% (bespovratnih sredstava) od ukupno prihvatljivih troškova Prihvatljivi prijavitelji na natječaj su: šumoposjednici; udruženje šumoposjednika/šumovlasnika; trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave […]

Read More »

Vrsta natječaja: bespovratna sredstva Otvoren od:  6.11.2015. do 30.6.2020. Područje: turizam, kultura Prijavitelji: pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlast Opći cilj: doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini Prihvatljiva ulaganja: kulturna baština (arheološka nalazišta, povijesne građevine, vrtovi, perivoji,parkovi itd.) znanost i edukacija ( multimedijalne dvorane, izložbeni prostori, radionice, istraživanja itd.) slobodno vrijeme i rekreacija (dječje […]

Read More »

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA