Ostvarite svoje idejeNATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. „POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ – TIP OPERACIJE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“ZA PODUZETNIKE U TURIZMU NOVIH 300 MILIJUNA KUNANATJEČAJ „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“TRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U IZGRADNJU PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMUTRAJNO OTVOREN NATJEČAJ ZA MSP ZA ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU

Svrha ovog ograničenog poziva je osigurati učinkovitu i djelotvornu dodjelu i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi studije izvedivosti s analizom troškova i koristi vezano […]

Read More »

Predmet ovoga Natječaja je dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana za razdoblje od 11. prosinca 2015. godine u 00:00 sati do 20. prosinca 2015. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Prihvatljivi korisnici su pravna ili fizička […]

Read More »

Predmet ovoga natječaja je dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za razdoblje od 16. siječnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2016. godine 12:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Prihvatljivi korisnici su pravna ili fizička osoba. […]

Read More »

Prioritet potprograma MEDIA je između ostalog i podupiranje distribucije u kinima transnacionalnim marketingom, brendiranjem, distribucijom i izlaganjem audiovizualnih projekata. Potprogramom MEDIA pruža se potpora za uspostavu sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova putem distribucije u kinima i putem svih drugih platformi, kao i za aktivnosti međunarodne prodaje, a posebno titlovanje, sinkronizaciju i zvučni opis […]

Read More »

U okviru IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., objavljen je poziv za podnošenje projektnih prijedloga pod nazivom „Targeted Call on EUSAIR“. Opći ciljevi poziva odnose se na doprinos postizanju EUSAIR ciljeva u skladu s 4 stupa, koji se podudaraju s najmanje jednim prioritetom Programa IPA jadranske prekogranične suradnje; iskorištavanje rezultata postignutih od prethodno odobrenih projekata […]

Read More »

Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion je putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Programskog područja. Programski dokument (Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. listopada […]

Read More »

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je prve isplate za projekte iz Mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu” Programa ruralnog razvoja RH 2015.-2020. Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Cerhak Liduška isplaćeno je 73.075,50 kuna za ulaganje u zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš tj. za nabavku […]

Read More »

Cilj je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama. Specifični cilj je smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama). Prihvatljive aktivnosti su: – provedba programa energetske obnove zgrada (javne i stambene), promicanje cjelovite obnove, uključujući povođenje energetskih pregleda, energetsko certificiranje, izradu projektne dokumentacije, poticanje sklapanja ugovora o […]

Read More »

Cilj je ulaganje u infrastrukturu, proizvode i usluge vezane uz odredišta prirodne baštine s ciljem zaštite i očuvanja i boljeg upravljanja prirodnom baštinom te povećanje (primarno turističke) atraktivnosti baštine. Specifični cilj je povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine. Prihvatljive aktivnosti su: – izgradnja i uređenje nove te rekonstrukcija i sanacija postojeće […]

Read More »

Cilj je poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti s fokusom na udaljena i deprivirana područja. Na razini primarne zdravstvene zaštite cilj je smanjiti broj upućivanja pružatelja usluga primarne zdravstvene zaštite u bolnice u prihvatljivim područjima kroz ulaganja u potrebe ugovornih doktora primarne zdravstvene zaštite i domova zdravlja, što će u okviru njihove djelatnosti […]

Read More »

PRETRAŽIVANJE NATJEČAJA